Co je THCv

Co je THCV a v čem tkví jeho výjimečnost?

Tetrahydrokanabivarin neboli THCV je kanabinoid, který se nachází v rostlině konopí. Chemickou strukturou se podobá THC (tetrahydrokanabinolu), liší se však délkou postranního řetězce. THCV má boční řetězec o dva uhlíky kratší než THC. Díky této odlišnosti v molekulární struktuře má své specifické vlastnosti a účinky. I přesto, že bylo THCV objeveno již v roce 1973, není zatím zdaleka tak populární jako některé jiné kanabinoidy, například CBD, CBG nebo CBN. 

THCV vzniká jako vedlejší produkt kyseliny kanabigerovarinové (CBGVA), která se pomocí enzymu rozkládá na tetrahydrokanabivarinovou kyselinu (THCVA) a nakonec se procesem dekaboxylace (působením tepla nebo světla) přemění na THCV. Uvádí se, že největší množství THCV obsahují původní kmeny africké sativy.

Účinky THCV 

Na rozdíl od THC (delta-9-THC) nemá THCV psychoaktivní účinky, pokud se užívá v malých dávkách. Zkušenosti některých uživatelů ukazují, že THCV může zvýšit pocit bdělosti a jasné mysli, ale zároveň může způsobit určité změny vnímání. Mnoho lidí se k THCV obrací pro jeho relaxační účinky. Mezi další uváděné účinky patří:

 • lepší koncentrace a produktivita
 • nárůst duševní energie (bez „mentálního zakalení“)
 • pomalejší nebo rychlejší vnímání času
 • jiné vnímání zvuků, hudby a barev
 • potlačení chuti k jídlu

Některé studie naznačují možný terapeutický přínos u těchto obtíží:

 • Parkinsonova choroba (tlumení příznaků dyskineze)
 • Zánětlivé procesy v těle
 • Obezita
 • Cukrovka
 • Úzkost, záchvaty paniky
 • Osteoporóza (THCV jako podpora růstu kostí)

Co se týče vedlejších účinků, není zatím k dispozici příliš mnoho informací. Někteří uživatelé uvádí, že pociťují únavu. Při užívání THCV ve vysokých dávkách by se mohl vyskytnout některý z nežádoucích účinků připisovaných THC, jako je sucho v ústech, zarudlé oči, narušení krátkodobé paměti, zvýšená srdeční frekvence nebo paranoia. 

Přesto, že nám zatím nejsou známy žádné závažné vedlejší účinky, stejně jako při užívání jiných kanabinoidů je na místě opatrnost, tedy začínat raději s nízkou dávkou.

THCV a endokanabinoidní systém

Stejně jako jiné sloučeniny z rostliny konopí, i THCV interaguje s endokanabinoidním systémem (ECS). Tento systém buněčné signalizace se nachází v organismu všech savců. Jeho hlavní funkcí je udržovat homeostázu – stabilitu vnitřního prostředí, a regulovat různé procesy v těle, jako je například:

 • chuť k jídlu
 • trávení
 • imunitní odpověď
 • paměť
 • spánek
 • nálada

ECS se podílí také na udržování energetické homeostázy a regulaci metabolismu lipidů a glukózy.

Endokanabinoidní systém se skládá z endokanabinoidů, enzymů a kanabinoidních receptorů, z nichž nejznámější CB1 a CB2. CB1 receptory jsou přítomné především v centrálním nervovém systému (především v mozku), ale i v dalších buňkách po celém těle, CB2 receptory se nacházejí hlavně v imunitním systému a periferních tkáních.

Účinky závisí na tom, kde se receptor nachází a jaký endokanabinoid se na něj váže. Endokanabinoidy mohou například blokovat signály bolesti tím, že se zaměří na receptory CB1 v míše. Nebo se mohou navázat na receptor CB2 v imunitních buňkách, v případech, kdy v těle probíhá zánětlivý proces. Mimochodem právě záněty jsou častým příznakem autoimunitního onemocnění.

Dosavadní studie ukazují, že THCV se váže na receptory CB1 a CB2 s významnou účinností, ačkoliv přesný mechanismus je stále předmětem zkoumání. 

Má THCV terapeutický potenciál?

Tím, že kanabinoid THCV specifickým způsobem interaguje s endokanabinoidními receptory a zároveň zatím nebyly zjištěné žádné závažné nežádoucí účinky, které jsou běžné u některých léčiv, nabízí se možnost jeho terapeutického využití. Kromě obezity a cukrovky by mohl pomoci také s onemocněním kostí a při léčbě nebo zmírňování příznaků neurodegenerativních onemocnění. Některé studie se zabývají také možností využití THCV při epilepsii. Pojďme se teď na některé výzkumy podívat podrobněji.

Může THCV potlačit chuť k jídlu?

THCV je často zmiňováno v souvislosti s hubnutím, léčbou obezity a cukrovky. Ukazuje se, že na rozdíl od THC, které apetit podporuje, THCV působí v tomto ohledu přesně naopak. 

Výzkumy potvrzují, že THCV snižuje chuť k jídlu, zvyšuje pocit sytosti a reguluje energetický metabolismus, což z něj činí klinicky užitečný prostředek pro hubnutí a léčbu obezity a diabetu 2. typu. 

Léčba obezity

Jedním z léků, který měl přinést průlom a naději v léčbě obezity, byl rimonabant. Toto syntetické léčivo, schválené v Evropě v roce 2006, funguje na principu blokace CB1 receptoru – snižuje chuť k jídlu (hypofagii). Ačkoliv rimonabant způsobil významné snížení tělesné hmotnosti subjektů ve srovnání s placebem a ukázalo se, že je účinný při regulaci hladiny glukózy a odbourávání mastných kyselin, musel být v roce 2008 stažen z celosvětového trhu. Ukázalo se totiž, že kromě nevolnosti a infekcí horních cest dýchacích způsobuje také závažné nežádoucí psychiatrické účinky včetně deprese a myšlenek na sebevraždu.

A jak to souvisí s THCV? Ukazuje se, že THCV je stejně jako rimonabant selektivní antagonista (blokátor) receptoru CB1, avšak nevykazuje takové nežádoucí účinky jako zmiňovaný lék. Na rozdíl od THC také THCV vyvolává hypofagické účinky jak u myší na lačno, tak u myší, které byly nakrmené. Z toho vyplývá, že THCV má velký potenciál pro léčbu obezity.

THCV a cukrovka: Co zjistily studie?

V některých studiích se neprojevil významný vliv na tělesnou hmotnost ani příjem potravy, ukázal se však silný efekt na snížení hladiny glukózy v krvi a jaterních triglyceridů. Studie provedené na myších prokázaly, že THCV obnovuje citlivost na inzulin. Z toho důvodu se vědci domnívají, že THCV může být užitečné při léčbě metabolického syndromu a diabetu 2. typu, a to buď samostatně, nebo jako doplňková léčba kombinovaná s jinými terapeutickými možnostmi.

V další randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované pilotní studii byla hodnocena bezpečnost a účinnost THCV a CBD u pacientů s diabetem 2. typu měřením parametrů glykémie a lipidů. Šedesát dva dobrovolníků z řad pacientů s diabetem 2. typu neléčených inzulinem bylo rozděleno do skupin. Někteří pacienti brali pouze CBD, další jen THCV a někteří dostávali oba kanabinoidy současně. Z této studie vzešel závěr, že kanabinoidy THCV a CBD podávané samostatně i v kombinaci jsou u diabetu 2. typu dobře tolerovány. THCV u pacientů s diabetem 2. typu významně snížilo hladinu glukózy, zvýšilo funkci beta-buněk a také koncentraci adiponektinu. 

Je tedy zřejmé, že THCV může sloužit jako vzor pro vývoj nových účinných látek na kontrolu glykémie, zejména u diabetiků 2. typu, protože poskytuje kromě hypoglykemického a hypolipidemického účinku i terapeutickou výhodu oproti jiným kanabinoidním analogům. 

Pomoc při osteoporóze

Jak již bylo řečeno, THCV se váže i na endokanabinoidní receptor CB2. Tento receptor se nachází také v kostech a podporuje tvorbu nové kostní tkáně. Tím, že THCV reguluje aktivitu kostních buněk prostřednictvím receptoru CB2 a zároveň může pomoci se zmírněním zánětu, nabízí se jeho využití při léčbě osteoporózy.

Studie publikovaná v roce 2012 ve vědeckém časopise Frontiers in Endocrinology, která se zabývala rolí kanabinoidů při tvorbě (remodelaci) kostí, naznačuje, že THCV a některé další kanabinoidy stimulují tvorbu nové kostní hmoty, produkci kolagenu a aktivitu enzymu (alkalické fosfatázy) v buňkách kostní dřeně. Zatím se však stále neví, jakými mechanismy fytokanabinoidy jako THCV aktivitu kostních buněk regulují. 

Zmírnění příznaků Parkinsonovy choroby

Sloučeniny na bázi kanabinoidů se ukazují jako slibné prostředky k léčbě Parkinsonovy choroby (PCh). Blokáda receptorů CB1, které jsou velmi hojně zastoupené ve strukturách bazálních ganglií, může být účinná při snižování motorické inhibice typické pro pacienty s PCh. 

Podle dosavadních studií se zdá, že fytokanabinoid THCV má farmakologický profil, který je zvláště vhodný pro pacienty s PCh; má antioxidační vlastnosti a schopnost aktivovat receptory CB2, ale zároveň blokovat receptory CB1, z tohoto důvodů by mohl sloužit ke zmírnění příznaků a ke zpomalení nebo dokonce zastavení neurodegenerace typické pro PCh. Přestože i další fytokanabinoidy, konkrétně THC a CBD vykazují antioxidační vlastnosti, THC motorickou inhibici zhoršuje a CBD má zase pouze zanedbatelnou aktivitu na receptorech CB1 i CB2.

Studie publikovaná v roce 2011 ve vědeckém časopise British Journal of Pharmacology naznačuje, že by THCV mohlo mít schopnost jak zmírnit parkinsonské příznaky, tak chránit nervové buňky (neurony) v části mozku zvané substantia nigra před odumřením. Právě úbytek neuronů, které produkují neurotransmiter dopamin, je příčinou Parkinsonovy choroby.

Schizofrenie a vliv THCV na dopamin

Receptor 5HT1A receptor je jedním z mnoha podtypů serotoninových receptorů. Bylo prokázáno, že aktivace receptorů 5-HT1A zvyšuje uvolňování dopaminu v některých částech mozku (v prefrontální kůře, striatu a hipokampu) a může zlepšit příznaky schizofrenie a Parkinsonovy choroby.

Výsledky výzkumu zveřejněného v roce 2014 ukazují, že THCV má schopnost interagovat s receptory 5-HT1A. Ovlivněním funkce 5HT1A receptoru může dojít ke zlepšení řady neuropsychiatrických onemocnění, jako například schizofrenie, úzkosti a deprese, a také k pozitivnímu ovlivnění kognitivních schopností, THCV by tedy mohlo například zmírnit poruchy učení nebo paměti. 

Závěr

Tetrahydrokanabivarin (THCV) byl objevený již před 50 lety, i přesto se mu zatím nevěnovalo tolik pozornosti jako některým jiným kanabinoidům. To se může brzy změnit, již několik vědeckých studií totiž odhalilo jeho potenciál a možné terapeutické vlastnosti při léčbě obezity, cukrovky, osteoporózy a neurodegenerativních onemocnění. Aby však bylo THCV s konečnou platností schváleno jako bezpečná látka vhodná k léčbě některých onemocnění, je nezbytné vyčkat na závěry další výzkumů, které ověří možné nežádoucí účinky a bezpečnost tohoto kanabinoidu.